REGULAMIN "KSIĄŻKA NA TELEFON"
 

§ 1 Prawo korzystania

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Pawłowic, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania książek.

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3. Książki można zamawiać w Gminnej Bibliotece Publicznej telefonicznie (32) 472 21 98 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.

4. Zamówione książki będą dostarczone do domów Czytelników przez pracownika Biblioteki raz w tygodniu
w środę w godz. od 11.00 do 15.00.

5. Przy zapisie czytelnik powinien: okazać dowód osobisty
i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki
o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

 

§ 2 Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

1.Usługa obejmuje pomoc Czytelnikowi w doborze odpowiedniej literatury.

2.Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów,
3 tytuły audiobooków i czasopisma.

3.Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,
a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do
2 tygodni.

4.Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

5.Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

 

§3 Poszanowanie i zabezpieczanie zbiorów

1.Czytelnik powinien starannie obchodzić się
z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3.Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki,
w zależności od aktualnej wartości rynkowej i stopnia jej uszkodzenia.

 

§ 4 Postanowienie końcowe

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.

2.Decyzje w tej sprawie podejmują pracownicy Biblioteki odpowiadający za prowadzenie usługi.

3.Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2012 roku